مسیحیان و نقد آرای اسکوفیلد
52 بازدید
محل نشر: معرفت ادیان/1/
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سکوفیلد نویسندة کتاب مقدس مرجع، چنان‌که مسیحیان منتقد نوشته‌اند، در یادداشت‌های خود، دچار اشتباهات بزرگی شده است آرا و آموزه‌های او و تفسیرهایی که از کتاب مقدس انجام داده است، با آموزه‌های حضرت عیسی‌علیه‌السلام منافات دارد. این مقاله به‌روش کتابخانه‌ای و با هدف نقد آرای اسکوفیلد از دیدگاه مسیحیت، نگاشته شده و درصدد است تا ثابت کند تدبیرها یا دوره‌های هفت‌گانه و دیگر عقاید او، مورد تأیید کتاب مقدس و اندیشوران مسیحی نیست. نداشتن نظام واحد، شخصی و خصوصی کردن آموزة نجات، رنگ سیاسی دادن به ظهور مسیح و حکومت هزارسالة او، تأکید بر پایه‌گذاری پادشاهی داودعلیه‌السلام توسط حضرت عیسی‌علیه‌السلام و پادشاهی زمینی او، از اشکالات جدی کتاب اسکوفیلد است.